Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka IODO Włodarz Banc Sp. j., z siedzibą: ul. Krasińskiego 10 lok. 12a, 71-435 Szczecin, adres poczty elektronicznej: biuro@iodo.szczecin.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu i na podstawie:

  • nawiązania kontaktu na podstawie wyrażonej zgody – art. 6. pkt. 1 lit. a RODO
  • wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO
  • realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego oraz dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 lit. f RODO

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz innym podmiotom upoważnionym przez Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności w zakresie: obsługi księgowo-kadrowej oraz informatycznej.

Okres przechowywania danych/kryteria ustalania tego okresu

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wyrażonej zgody.

Uprawnienia

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:

  • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  • żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,

  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  • jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności oraz jej aktualizacji.