Oferta

Audyt

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest Raport o aktualnym stanie zorganizowania systemu ochrony danych osobowych. Przede wszystkim Raport wskazuje jakie zmiany należy wprowadzić aby dostosować organizację do wymogów RODO, w tym:

 • identyfikacja zbiorów danych osobowych i procesów przetwarzania, szczególnie w SI
 • analiza niezbędności, adekwatności oraz celowości przetwarzania zbiorów danych
 • zdefiniowanie niedociągnięć w obszarze spraw administracyjno-organizacyjnych
 • analiza zagrożeń i ryzyka w określonym obszarze przetwarzania danych osobowych
 • analiza wypełnienia praw i wolności osób, których dane dotyczą
 • sporządzenie raportu zawierającego opis stanu obecnego oraz rekomendacje niezbędnych zmian, które należy wprowadzić dla zapewnienia zgodności z RODO

Wdrożenie

Wdrożenie jest usługą komplementarną do audytu. Jej głównym celem jest dostosowanie organizacji do wymogów RODO. Jest to możliwe dzięki opracowaniu stosownej dokumentacji systemu ochrony danych osobowych oraz nadzorowanie procesów wprowadzania w organizacji zmian wynikających z RODO. Wdrożenie obejmuje:

 • opracowanie pełnej dokumentacji systemu ochrony danych (rejestry, polityki, procedury)
 • opracowanie umów powierzenia, stosownych zgód oraz odpowiednich klauzul
 • opracowanie analizy zagrożeń i ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych
 • szkolenia personelu
 • nadzór nad wprowadzaniem zmian wynikających z audytu i przyjętego modelu systemu

Inspektor ochrony danych

Usługa skierowana jest do organizacji i firm, których działalność wymaga ustanowienia Inspektora Ochrony Danych, czyli osoby która dba o przestrzeganie postanowień RODO. W ramach usługi możliwe jest wyznaczenie na stanowiska Inspektora odpowiednio przeszkolonego członka naszego zespołu, który będzie dla Państwa realizował zadania wynikające z RODO:

 • nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych i ich zgodności z RODO
 • stosowanie opracowanej dokumentacji systemu w codziennej działalności organizacji
 • zapewnienie współdziałania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu ochrony
 • informowanie Administratora/Podmiotu Przetwarzającego o nowych obowiązkach wynikających z realizowanych zadań, szczególnie po zmianach organizacyjnych
 • prowadzenie sprawdzenia wybranych elementów systemu ochrony danych w organizacji
 • reprezentowanie organizacji przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wsparcie

Wsparcie dedykowane jest tym organizacjom, które posiadają dużą wiedzę z zakresu RODO, ale potrzebują zewnętrznej konsultacji i pomocy. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, wspieramy określone działy lub całą organizację w zakresie spraw bieżącego działania systemu ochrony danych osobowych.

Ocena skutków dla ochrony danych

Usługa, w ramach której przeprowadzamy analizę i ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych. Wynikiem prowadzonej analizy i oceny jest wskazanie stopnia ryzyka wystąpienia negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą oraz określenie obszarów, w których ryzyko należy ograniczyć.

Oferta pełna

Oferta skierowana jest do organizacji, którym zależy na kompleksowym wdrożeniu zaleceń RODO, przy minimalnym zaangażowaniu własnego zespołu.

Usługa obejmuje: audyt, wdrożenie, wsparcie oraz wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych spośród zespołu IODO rejestrowanego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.